Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ  

 Họ và tên: Nông Thị Phương Sao

 Năm sinh: 1982

 Chức vụ: Bí thư

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Điện thoại di động: 0372917081

 Email: nongthiphuongsao@gmail.com

PHÓ BÍ THƯ

 

 Họ và tên: Nông Thị Phương

 Năm sinh: 1973

 Chức vụ: Phó Bí thư

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động:  0362698558