Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH   

 Họ và tên: Nông Thị Phương

 Năm sinh: 23/10/1973

 Chức vụ: Chủ tịch HDND

 Điện thoại di động: 0362698558

PHÓ CHỦ TỊCH

 Họ và tên: Lý Minh Tâm

 Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

 Điện thoại di động: 0362389909