Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sau năm 1975, Tân Dương là một xã thuộc huyện Định Hóa. Được chia thành 18 xóm gồm: xóm 1, xóm 2, xóm 3, xóm 4, xóm 5A, xóm 5B, xóm 6, xóm 7, xóm Chúng, xóm Tả, xóm Kèn, xóm Nà Mạ, xóm Nà Chạng, xóm Cút, xóm Tân Phương, xóm Làng Bẩy, xóm Coóc, xóm Tràng.

Ngày 01 tháng 01 năm 2020, sau khi sáp nhập xóm, xã Tân Dương còn 10 xóm gồm: Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, Tân Tiến 3, Tân Tiến 4. Hợp Thành, Kèn Dương, Tân Hợp, xóm Tràng, xóm Coóc, xóm Làng Bẩy.