Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Xét chọn doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu tiêu năm 2021

09-10-2021 11:13

Toàn cảnh cuộc họp xét chọn doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu năm 2021

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh báo cáo tổng hợp danh sách và kết quả, thành tích công tác của các tập thể và cá nhân; căn cứ vào các tiêu chí khen thưởng, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Hội đồng) đã cho ý kiến và bỏ phiếu để xem xét, đề nghị tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên năm 2021 đối với 30 doanh nghiệp và 11 doanh nhân đủ tiêu chuẩn theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh.

Tại cuộc họp xét chọn doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho rằng công tác thi đua khen thưởng là động lực của sự phát triển. Do vậy việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm công tâm, khách quan, khen thưởng đúng người, đúng việc. Trên cơ sở tổng hợp thành tích của các doanh nghiệp và doanh nhân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh căn cứ quy định hiện hành, thành tích của doanh nghiệp, doanh nhân và các tiêu chí khen thưởng cho ý kiến và bỏ phiếu xét chọn, đề nghị tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên năm 2021 đối với 30 doanh nghiệp và 11 doanh nhân bảo đảm công tâm, khách quan, đúng quy định. Yêu cầu Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp số phiếu của các thành viên Hội đồng, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định.

Trần Huyền - Thành Chung
thainguyen.gov.vn