Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng; Quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng khóa XIII

17-09-2021 15:31

Hôm nay ngày 17/9/2021 Đảng ủy xã Tân Dương tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng; Quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng khóa XIII. Đến dự với hội nghị có đồng chí Trần Văn Tỉnh - Phó Ban tuyên giáo Huyện ủy; Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; Các đ/c Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã; Các Đoàn thể Chính trị xã hội, các Hội đặc thù, cán bộ, công chức xã; Các đ/c Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy chi bộ cùng toàn thể các đ/c Đảng viên chi bộ Tân Tiến 1, Tân Tiến 4, Kèn Dương, Y tế, Xóm Cóoc :

Hội nghị đã triển khai các nội dung sau:

1. Đ/c Trần Văn Tỉnh - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

2. Đ/c Nông Thị Phương - Phó Bí thư TT Đảng ủy, CT HĐND xã Quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/7/2021 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

3. Đ/c Nguyễn Xuân Mạnh - Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND xã Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban bí thư về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030". Quán triệt chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới". Quán triệt chỉ thị số 07-CT/TW Ngày 23/6/2021  của Ban bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam trước năm 2030".

 

 

Mai Đình Tuấn - Cán bộ Văn hóa xã