Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch :

                                                                               

Họ tên: Nguyễn Xuân Mạnh

Email : xuanmanh1970@gmail.com

Ngày sinh : 21/3/1969

Số điện thoại : 01693244267

Lĩnh vực phuc trách :Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phó chủ tịch

                                                                        

Họ tên :Nguyễn Thị Hương

Email :thienhuong1973@gmail.com

Ngày sinh : 17/5/1973

Số điện thoại : 01667960555

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp, công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường

Tư pháp 

                        

Họ tên :Hoàng Văn Thu

Email : hoangthudhtn91@gmail.com

Ngày sinh :16/9/1991

Số điện thoại : 01675139088

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

                         

Họ tên :Hoàng Thị Hương

Email : hoanghuonghlu@gmail.com

Ngày sinh : 25/11/1991

Số điện thoại :0979399757

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp - hộ tịch

Nội vụ

                     

Họ tên :Hứa Thị Đông

Email :donghua106@gmail.com

Ngày Sinh : 16/6/1987

Số điện thoại:01668006950

Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ

                           

Họ tên :Mai Thị Hoàng Dung

Email :maithihoangdungdhtn@gmail.com

Ngày Sinh : 27/11/1994

Số điện thoại:0982783396

Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ

Giáo dục 

                          

Họ tên :Hứa Thị Đông

Email :donghua106@gmail.com

Ngày Sinh : 16/6/1987

Số điện thoại:01668006950

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục và đào tạo

Công chức Địa chính - Xây dựng NN - MT

                         

Họ tên: Lộc Bá Duy

Email :locbaduy1992@gmail.com

Ngày sinh :1/2/1992

Số điện thoại :01635238448

Lĩnh vự phụ trách :Giao thông vận tải

Công chức Văn phòng - Thống kê

                     

Họ tên :Hứa Thị Đông

Email :donghua106@gmail.com

Ngày Sinh : 16/6/1987

Số điện thoại:01668006950

Lĩnh vực phụ trách : Dân tộc

Công chức Văn hóa - Xã hội

                                   

Họ tên :Đinh Quang Huy

Email :dinhquanghuy91@gmail.com

Ngày Sinh : 10/5/1991

Số điện thoại:01687484351

Lĩnh vực phụ trách :Lao động - Thương binh và xã hội

Công chức Địa chính - xây dựng

                      

Họ tên: Lộc Bá Duy

Email :locbaduy1992@gmail.com

Ngày sinh :1/2/1992

Số điện thoại :01635238448

Lĩnh vực phụ trách : Công thương

Công chức Văn hóa - Xã hội

                        

Họ tên :Đinh Quang Huy

Email :dinhquanghuy91@gmail.com

Ngày Sinh : 10/5/1991

Số điện thoại:01687484351

Lĩnh vực phụ trách : Văn hóa, TDTT

Công chức Địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường

                                     

Họ tên: Hoàng Minh Điệp

Email :hoangminhdiep604@gmail.com

Ngày sinh :22/12/1990

Số điện thoại :0967072122

Lĩnh vực phụ trách : Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công chức Địa chính - xây dựng

                             

Họ tên: Lộc Bá Duy

Email :locbaduy1992@gmail.com

Ngày sinh :1/2/1992

Số điện thoại :01635238448

Lĩnh vực phụ trách : Tài nguyện và môi trường